WŁADYSŁAW I HERMAN (1079 – 1102)

 

Urodzony około 1042 roku, młodszy syn Kazimierza Odnowiciela i Dobroniegi. Ojciec wyznaczył mu osobną domenę, prawdopodobnie Mazowsze. Po upadku Bolesława objął władzę w państwie z rąk zbuntowanych możnowładców. W przeciwieństwie do prowęgierskiej polityki brata związał się sojuszem z Czechami. Utracił wpływy na Rusi. Próby odbudowy autorytetu władzy monarszej i centralistycznej organizacji państwowej urzeczywistniane przy pomocy możnego palatyna Sieciecha skończyły się fiaskiem. Władysław Herman pod naciskiem możnowładców musiał zgodzić się na banicję swego wielkorządcy i podział państwa po swojej śmierci między dwóch synów Zbigniewa i Bolesława. W niespełna dwa lata później zmarł (w 1102 roku).

 

1

 

3

 

1a

 

Ważniejsze wydarzenia:

 

1079 – Zamordowanie biskupa Stanisława na rozkaz króla Bolesława Śmiałego. Bunt rycerstwa i duchownych przeciwko królowi. Ucieczka monarchy na Węgry. Panowanie Władysława Hermana (do 1102 roku);

1081 – Śmierć Bolesława Śmiałego na wygnaniu. Sojusz Władysława Hermana z księciem czeskim Wratysławem;

1086 - Przyjazne kontakty Władysława Hermana z Władysławem królem Węgier. Ufundowanie przez Władysława Hermana kościołów św. Idziego w Inowrocławiu i Giebułtowie;

1088 – Nawiązanie bliższych stosunków z cesarstwem;

1089 – Oddanie przez Władysława Hermana pierworodnego syna Zbigniewa do klasztoru, by pozbawić go praw do tronu. Przyjęcie faktycznych rządów w państwie przez wojewodę Sieciecha. Ufundowanie przez wojewodę Sieciecha kościoła św. Andrzeja w Krakowie;

 

2

 

1090 – Nieudana wyprawa Władysława Hermana na Pomorze (do 1091);

1092 – Spustoszenie terenów przygranicznych przez Rusinów i Połowców;

1093 – Pokonanie Sieciecha i zmuszenie Władysława Hermana przez zbuntowanych możnych, działających w porozumieniu z księciem czeskim Brzetysławem, do przywrócenia praw Zbigniewowi;

1097 – Wydzielenie ziem synom przez Władysława Hermana: Wielkopolski – Zbigniewowi, Śląska – Bolesławowi (zwanemu Krzywoustym);

1098 – Układ w Żarnowcu pomiędzy Władysławem Hermanem i synami w sprawie usunięcia z kraju Sieciecha (niedotrzymanie obietnicy przez monarchę);

1099 – Wygnanie Sieciecha przez synów Władysława Hermana. Zwycięstwo Bolesława Krzywoustego nad Połowcami;

1101 – Katalog ksiąg bibblioteki kapituły katedralnej w Krakowie (pierwszy na naszych ziemiach);

1102 – Śmierc Władysława Hermana. Podział państwa między jego synów: Zbigniewa i Bolesława (Krzywoustego). Panowanie Bolesława (do 1107 wspólnie ze Zbigniewem, do 1138 samodzielnie);