Gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwalczanie zagrożeń

 

Ogromna większość daleko idących wyzwań wynikających z globalnego ocieplenia spowodowanych przez ludzką cywilizację jest nierozerwalnie związana z wodą. W wyniku coraz trudniejszych warunków pogodowych i dużego zanieczyszczenia środowiska wód powierzchniowych i podziemnych gospodarka wodna Ziemi staje się coraz bardziej krucha z każdym dniem.


Celem szczytu wodnego w Budapeszcie (BWS) jest zwrócenie uwagi światowych decydentów politycznych, gospodarczych, finansowych i naukowych na zapobieganie kryzysowi wodnemu. W miejscach, w których kryzysu nie da się uniknąć, należy w pełni zrozumieć możliwości zarządzania nim, to znaczy możliwości przetrwania.


Pierwszy szczyt, który odbył się w 2013 r., sformułował zestaw celów w zakresie gospodarki wodnej, które mają zostać osiągnięte na całym świecie do 2030 r. Propozycja BWS posłużyła jako podstawa celu zrównoważonego rozwoju związanego z wodą, który został przyjęty przez ONZ w 2015 r. Druga konferencja w Budapeszcie odbyła się w 2016 r., stanowiła kamień milowy w myśleniu o tym, jak doprowadzić do trwałej transformacji do 2030 r. Obejmowało to ponowne przemyślenie inwestycji w gospodarkę wodną. Propozycja budapeszteńska została włączona do pakietu zaleceń opracowanych przez Panel Wysokiego Szczebla ds. Wody zwołany przez Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych i Prezesa Grupy Banku Światowego.


Procesy obserwowane od przełomu tysiącleci wyraźnie pokazują, że XXI wiek to wiek wody.


Liczy się każda kropla.


Jeziora i rzeki wysychają, powodzie o niespotykanej dotąd skali, susze dziesiątkujące żniwa i ulewne deszcze szaleją w naszym świecie, nie mówiąc już o trwałych szkodach spowodowanych zanieczyszczeniem dna i wód powierzchniowych.
Raport, opublikowany pod tytułem Making Every Drop Count, zawiera następujące ustalenia:
„Uniwersalny dostęp do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych jest kamieniem węgielnym rozwoju społeczno-gospodarczego. Woda jest również istotnym składnikiem (między innymi) żywności, energii, zdrowia, rozwoju przemysłowego, nadających się do zamieszkania miast oraz różnorodności biologicznej i otaczających nas ekosystemów. Rośnie presja na wodę i działania są pilne. (...) Około 2,5 miliarda ludzi (36% światowej populacji) żyje w regionach ubogich w wodę, w których wytwarzane jest ponad 20% światowego PKB. Do 2050 r. ponad połowa światowej populacji - i około połowa światowej produkcji zbóż - będzie zagrożona z powodu stresu wodnego. Intensywny niedobór wody może wyprzeć nawet 700 milionów ludzi do 2030 r. Rosnące populacje i rosnące zapotrzebowanie na żywność i energię zaostrzą problemy niedoboru, podobnie jak złe decyzje dotyczące przydziału i zużycia wody. ”


Osoby, społeczności, firmy, rządy i różne fora współpracy międzynarodowej muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za skuteczny udział w uznaniu roli wody dla życia na Ziemi i dla naszej gospodarki wartościowej oraz w uwzględnieniu wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju zużycie wody w naszych codziennych nawykach. W interesie naszej wspólnej przyszłości musimy przyznać temu niezastąpionemu i ograniczonemu zasobowi naturalnemu szacunek, na jaki zasługuje, biorąc pod uwagę rolę, jaką odgrywa on w podtrzymywaniu życia na Ziemi.


Szczyt wodny w Budapeszcie w 2019 r. stanowił międzynarodowe miejsce spotkań dla tych, którzy widzą i rozumieją nadchodzące kłopoty, i którzy oprócz składania deklaracji, budują także mosty partnerstwa w zakresie zrównoważonych rozwiązań.

 

427

 

428

 

2001 rok WŁOCHY. Woda wypływająca z amfory jako naturalne bogactwo.


Emisja Europa, znana do 1992 r. również jako Europa-CEPT, to coroczne wspólne wydawanie znaczków pocztowych o tej samej tematyce, wydawane przez kraje członkowskie Wspólnoty Europejskiej (1956-1959) Europejskiej Konferencji Pocztowej i Telekomunikacji (CEPT) (1960-1992) i wreszcie PostEuropa (od 1993).

 

784

 

Energia odnawialna jest dziś w centrum zainteresowania. Z jednej strony mamy do czynienia z niesamowicie dużymi oszczędnościami w przypadku instalacji takich jak na przykład elektrownie wiatrowe, z drugiej to również znacznie bardziej ekologiczne rozwiązanie, które pozwala nam na poczynienie realnych oszczędności w kwestii zanieczyszczenia środowiska. O te również dbamy znacznie bardziej i z roku na rok świadomość w tej kwestii rośnie. Zdecydowanie wiele krajów stara się stawiać na energię zieloną. Nie ma się czemu dziwić. Zasoby nieodnawialne jak węgiel czy ropa skończą się na pewno z biegiem lat, a przy okazji zanieczyścimy planetę. W przypadku ekologicznych rozwiązań jak chociażby znane wszystkim dobrze elektrownie wiatrowe czyli po prostu wiatraki takiego zagrożenia nie ma.

 

429

 

Koperta okolicznościowa, wydana w RPA w 1982 roku z okazji XI Konferencji Międzynarodowej Komisji Badania Zanieczyszczenia Wód.


Organizacja ta (oryginalna nazwa angielska: International Association on Water Pollution Research - IAWPR - logo na kopercie) powstała w RPA w 1965 roku. Obecnie nie ma o niej wzmianki, więc przestała działać. Daje ona jednak do myślenia, bowiem RPA było prężnym państwem, jeżeli chodzi o badania naukowe czy postęp technologiczny, będąc kolebką i siedzibą wielu znamiennych organizacji. Jak widzimy z przykładu, już w 1965 roku bardzo poważnie i naukowo podchodzono tam do problemu zanieczyszczenia wód nie tylko w RPA, ale i na świecie. IAWPR była członkiem Światowej Organizacji Zdrowia oraz Międzynarodowej Rady Nauki.


Na znaczku na kopercie widzimy proteę - kwiat narodowy RPA.


Datowniki są okolicznościowe, atrakcyjne i pochodzą z wyżej wymienionej konferencji, która odbyła się w Kapsztadzie.

 

430

 

Koperta FDC z 4 okolicznościowymi znaczkami pocztowymi wydana w Afryce Południowo-Zachodniej (SWA) w 1980 roku.


Znaczki i koperta promują oszczędną gospodarkę wodną - jakże ważna sprawa nie tylko w Afryce, ale obecnie na całym świecie. Na znaczkach przedstawiono cztery zapory wodne w Afryce Południowo-Zachodniej.


Datowniki są okolicznościowe i pochodzą z Okahandja („Miejsce, gdzie zlewają się rzeki, by utworzyć jedną wielką rzekę”) - miasta w centralnej Namibii. Zapora wodna Von Bach jest zlokalizowana niedaleko Okahandji. Zapora ta zabezpiecza większość zapotrzebowania na wodę stolicy Namibii, Windhoek.


Koperta FDC zawiera w środku ulotkę informacyjną (nieco tylko mniejszą, niż koperta), która opisuje tę emisję znaczków w językach angielskim, afrikaans i niemieckim (informacje na temat oszczędnej gospodarki wodą w Afryce Południowo-Zachodniej oraz o poszczególnych zaporach wodnych ze znaczków).

Afryka Południowo-Zachodnia (ang. South-West Africa - SWA, jak na znaczkach) była nazwą Namibii w latach 1884-1990. Początkowo - w latach 1884-1915 - terytorium obecnej Namibii znajdowało się pod kontrolą niemiecką (jako Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia, niem. Deutsch Süd-West Afrika). Stąd też język niemiecki jest wciąż używany w Namibii (np. jadłospisy w restauracjach mają menu tłumaczone na niemiecki), a także w wielu miastach w RPA (np. w Somerset West).


W 1915 kontrolę nad Afryką Południowo-Zachodnią przejął Związek Południowej Afryki (ZWA), który w 1920 otrzymał od Ligi Narodów mandat nad tym terytorium. Po II wojnie światowej Związek Południowej Afryki nie zgodził się na przekształcenie Afryki Południowo-Zachodniej w terytorium powiernicze ONZ. Tym samym stała się ona faktyczną kolonią RPA. W 1966 Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję odbierającą RPA mandat nad Afryką Południowo-Zachodnią. W 1971 Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał południowoafrykańską kontrolę nad tym regionem za nielegalną.


Ostatecznie terytorium Afryki Południowo-Zachodniej uzyskało niepodległość w 1990, zmieniając nazwę na Namibia.

 

431

 

Morze Bałtyckie pomimo, że nie należy do grupy największych na świecie, zajmuje naczelne miejsce wśród najsilniej zanieczyszczonych akwenów wodnych na naszej planecie. Jest to terytorium dziewięciu wysoko uprzemysłowionych państw, których dążenie do rozwoju gospodarczego jak najmniejszym kosztem spowodowało zanieczyszczenie morza. Do głównych zanieczyszczeń w Morzu Bałtyckim należą substancje nieorganiczne i substancje organiczne, metale ciężkie i oleje. A co za tym idzie jest to zatrucie organizmów morskich, zły stan sanitarny wielu plaż i kąpielisk morskich, skażenia spowodowane rozwojem przemysłu celulozowo-papierniczego, kwaśne deszcze i inne. Konwencja Helsińska z roku 1992 zobowiązała państwa członkowskie do powołania Bałtyckiego Systemu Obszarów Chronionych. Ochrona wód Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami to wyzwanie dla wszystkich dziewięciu państw leżących nad Bałtykiem. 10% powierzchni Morza Bałtyckiego to tzw. pustynie wodne, gdzie nie ma żadnego życia. Jednocześnie Bałtyk jest najbardziej zatłoczonym morzem świata. Wzrasta natężenie transportu morskiego, powstaje infrastruktura, która ma szkodliwy wpływ na stan środowiska Morza Bałtyckiego. Bardzo dużym problemem Morza Bałtyckiego jest również jego przesycenie nawozami sztucznymi, które zasilają dopływy rzek w ok. 200 tys. ton azotu i 5 tys. ton fosforu rocznie.

 

432

 

Bardzo dużym wyzwaniem jest sadzenie lasów ochronnych, to lasów chroniących lokalnych mieszkańców przed niektórymi zagrożeniami naturalnymi lub zdrowia i jakości życia mieszkańców obszarów zurbanizowanych, lub szczególnie wrażliwych ekosystemów, które kryje w sobie. Są chronione umownie lub obowiązkowo (w razie potrzeby wywłaszczeniem), aby zapewnić utrzymanie gleby przed erozją, lawinami, lawinami błotnymi, ryzykiem pożaru, ale także zapobiegać spadaniu kamieni itp. zwłaszcza w górach i na zboczach, uczestnicząc zimą w obronie przed lawinami i infiltracji wody do warstw wodonośnych na rzecz regulacji przepływów i wielkości powodzi w dole rzeki. Zróżnicowane zalesianie (pod względem gatunków i grup wiekowych) zapewnia najlepszą ochronę gleby dzięki tkance korzeniowej, która stabilizuje podłoża podatne na erozję. Pozwala także na lepszą odporność ekologiczną.


Lasy te spełniają wiele funkcji: zabezpieczają gleby przed erozją i wysuszeniem jak również zabezpieczają ścieki, zbiorniki wodne, chronią mikroklimat obszarów urbanistycznych i przemysłowych, chronią warunki i obszary uzdrowiskowe, chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują usuwanie się ziemi, obsypywanie się skał lub lawin, ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych piasków, stanowią drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin podlegających ochronie gatunkowej, mają szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe, mają szczególne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa, (np. poligony), czy służą jako lasy rekreacyjno-wypoczynkowe spełniające rolę wypoczynkową dla ludzi.

 

433

 

434

 

Przewodnictwo górskie to także ochrona przyrody i środowiska i z tym wiążą się takie kwestie:
-  Podstawy programowe i prawne ochrony przyrody
-  Formy ochrony przyrody
-  Krajowy system obszarów chronionych, międzynarodowe formy i systemy obszarów chronionych
-  Zagrożenia środowiska przyrodniczego, w tym związane z zagospodarowaniem i ruchem turystycznym
-  Podstawowe pojęcia w ekologii
-  Różnorodność biologiczna - podstawowe pojęcia, stan zagrożenia.
-  Zasady ruchu turystycznego w lasach i na obszarach chronionych
-  Bezpieczeństwo p/pożarowe w lasach.
-  Formy (rodzaje) turystyki sprzyjające ochronie i zrównoważonemu użytkowaniu środowiska przyrodniczego.


I to jest bardzo ważna sprawa dla dbania o środowisko a także wrażliwość ekosystemów górskich na zagrożenia i sposoby przeciwdziałania. Szczegółowa charakterystyka środowiska geograficznego. Znajomość podstawowych, charakterystycznych dla terenów górskich gatunków chronionych i ich siedlisk. Zasady ruchu turystycznego na obszarach chronionych, bezpieczeństwo przeciwpożarowe w lasach. Obszary szczególnie zagrożone masowym ruchem turystycznym.


Innymi słowy potrzebujemy takich ludzi.

 

435

 

436

 

437

 

Jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki mającej wpływ na zmianę klimatu jest energetyka. Uważam, że pełna nacjonalizacja energetyczna we wszystkich państwach, inaczej mówiąc upaństwowienia czy przejęcie przez państwo tego sektora byłoby tym rozwiązaniem, które przyczyniłoby się do poprawy klimatu. W tej chwili korporacyjni oligarchowie, którzy żądni są tylko powiększeniem zysku, bez względu na wszystko zachęcają do promowania fałszywych „badań”, które zaprzeczają zmianom klimatu. Nieustannie lobbują kongresy i przekazują datki na kampanie politykom, aby zablokować reformę zmiany klimatu lub zatrzymać debatę na ten temat, dając wyraz przekonaniu, że dowody na zmianę klimatu są niejednoznaczne. Demokratyczna kontrola nad całym sektorem energetycznym może mieć wysoką cenę np. przekwalifikowywanie pracowników dla płynnego przejścia do energii odnawialnej, czy wsparcia opiekuńczego dla pracowników tracących miejsca pracy ale z pewnością warto to zrobić, ponieważ koszt ignorowania zmian klimatu może być znacznie bardziej niszczycielski i kosztowny. To też są nowe wyzwania dla nacjonalizacji przedsiębiorstw energetycznych, które wymagałaby od pracowników demokratycznego wyboru organów nadzoru oraz określenia bezpieczeństwa i warunków pracy. Krajowa rada nadzorcza składająca się z przedstawicieli regionalnych komitetów energetycznych, a także pracowników innych branż dotkniętych polityką energetyczną, nadzorowałaby kierowanie i egzekwowanie regulacji polityk bezpiecznych dla środowiska, promujących nowy sektor zielonej energii. Myślę, że to ma sens, wychodząc z założenia by ratować nasze dzieci, wnuki, przyrodę, bo nam „dziadersom” już nic nie zaszkodzi.

 

438 439

 

440

 

Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę operatorów, stwarza różnego rodzaju wyzwania a w szczególności znaczącego ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się odpadów kosmicznych, nie mówię o tych barbarzyńskich metodach wykorzystania kosmosu. Jest coś takiego jak międzynarodowy kodeks działalności w przestrzeni kosmicznej. Projekt Kodeksu Postępowania opiera się na trzech zasadach: swobodzie korzystania z przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych, zachowaniu bezpieczeństwa i integralności obiektów kosmicznych na orbicie oraz uwzględnieniu uzasadnione potrzeby państw w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Ale tu wszystkim krajom musi przyświecać jeden cel: promowanie działań kosmicznych, poprzez dobrowolne środki zaufania i przejrzystości, bezpieczeństwa działań kosmicznych, cywilnych lub wojskowy.

 

441 442

 

Bardzo duże znaczenie mają Kongresy Leśne. Jak pokazują poniższe znaczki taki m.in. odbył się w Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki w 1960 roku, a był to się V Światowy Kongres Leśny. Odbywają się one co sześć lat, a pierwszy odbył się w Rzymie w 1926 roku. Sesje tematyczne dotyczą takich zagadnień, jak: lasy, szukania powierzchni, którą można wykorzystać by wprowadzać zieleń na dachy budynków, a by przestrzeń ta stała się idealnym kompromisem w walce ze zmianami klimatu, produkcja dla rozwoju, lasy w służbie człowiekowi, troska o nasze lasy, organizacja rozwoju lasów, ludzie i lasy w harmonii. Omawiane są praktyki w gospodarce leśnej w Europie łagodzące skutki wycinania i degradacji lasów. Zastosowanie fotografii lotniczej do problemów tropikalnych inwentarzy. Poprawa pokrycia traw lub drzew na obszarach ubogich gruntów, a sadzenie drzew na takich obszarach należy rozważyć po sprawdzeniu prawdopodobnego niekorzystnego bilansu wodnego spowodowanego wegetacją drzew.

 

 

443 444
445 446

 

Gospodarka leśna a także Dni Lasu - największe święto lasów i leśników. Obchodzone jest od 1933 r. z inicjatywy Prezydium Zarządu Głównego Związku Leśników Polskich. W różnych latach święto nazywane było Świętem Lasu bądź Dniem Lasu i co roku organizowano je w ostatnią sobotę kwietnia. Uroczystościom towarzyszyły przedstawienia, koncerty, pokazy produktów leśnych oraz sadzenie drzewek, w myśl idei przekazanej w 1936 r. przez Adama Loreta za pośrednictwem „Ech Leśnych": „Jeśli „Dzień Lasu" przyczyni się do tego, by ochrona lasów w Polsce wynikała nie tylko z obowiązujących ustaw, ale ze świadomej postawy społeczeństwa - to jego doniosłe zadanie wychowawcze będzie spełnione". W obchodach brały udział władze państwowe, kościelne, wojskowe oraz liczni mieszkańcy z dziećmi. Wybuch wojny na wiele lat przerwał obchody i dopiero w 1993 r. powrócono do tradycji.


Poniżej pokazane zdjęcie z Daleszyc w podpisie „Święto Lasu”. Nie mam wiedzy na temat osób pokazanych na zdjęciu oraz tej uroczystości, ale może ktoś rozpozna temat.

 

521

 

522

 

523

 

Chroń lasy, bo jest dostawcą surowców. Chrońmy również całe środowisko: nie tylko lasy ale i wodę, powietrze oraz gleby.

 

642 643
644 645

 

646

 

647 648

 

649 650 651

 

652 653

 

654 655 656

 

657 658

 

659 660 661

 

Znaczek z tematu „Światowego Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Energii Słonecznej 1993”


Energia odnawialna, energia słoneczna, sektor środowiska, seminaria, warsztaty i programy edukacyjne, podstawy procesów energii słonecznej, projektowanie systemów solarnych – wszystko to uzgadniano na Światowym Dniu Kongresu 23-27 sierpnia 1993 r.w Budapeszcie.


W tym czasie odbył się również MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSOWANIA DLA DZIECI. Światowa Kongresowa Rada Dyrektorów postanowiła zwrócić uwagę młodych ludzi na znaczenie Słońca. Oprócz entuzjazmu uczestnicy wnieśli do naszego technicznego świata coś niezwykłego: miłość. Od Nowej Zelandii po Afrykę i od Indii po Europę pojawiły się czyste ludzkie uczucia: jedność i harmonia przyrody określa, co kochamy, cieszymy się i musimy robić. Szkoda tylko, że takie dziecięce marzenia o czystości środowiska, nie przeniosły się na ludzi odpowiedzialnych za całą przyrodę, czyli na każdego człowieka na tej ziemi.

 

491

 

Światowy Dzień Środowiska (Journée mondiale de l'environnement).


Przykładowe gesty dla czystości naszego środowiska miejskiego i jak podpowiada hasło na jednym ze znaczków „Unikaj brudu, który za nami podąża i szkodzi nam”. Chronić środowisko można na wiele sposobów ale podstawową i najprostszą czynnością wykonywaną przez wszystkich na co dzień jest segregowanie odpadów, własnie to co w ostatnim okresie wprowadza się w życie.

 

485 486

 

Pokojowe wykorzystanie enegii atomowej można zastosować w wielu dziedzinach życia:
- do wytwarzania energii elektrycznej a mocno zmniejszy się szkodliwości emisji rozprzestrzeniających się z elektrowni węglowych;
-  wyniku reakcji jądrowych otrzymuje się izotopy, mające liczne zastosowania: głównie w technice, medycynie, biologii, fizyce. Są wykorzystywane m. in. do zwalczania nowotworów, wykrywania wad materiałów, pomiarów grubości;
- izotopy promieniotwórcze to także radiografia. Jest stosowana przede wszystkim w metalurgii, przemyśle maszynowym, stoczniowym, lotniczym i chemicznym. Bomby kobaltowe i cezowe są stosowane w medycynie do celów diagnostycznych (wykrywanie uszkodzeń kości) i w leczeniu nowotworów;
- energię jądrową, która powstaje w wyniku naturalnego rozpadu promieniotwórczego pierwiastka można wykorzystać również dla celów medycznych, a nawet w walce z nowotworami;
- wykorzystanie reakcji jądrowych dla utrwalania żywności. Zapobiega to niekorzystnym, z punktu widzenia przydatności do konsumpcji zmianom. Napromieniowanie żywności nie zmienia też wartości odżywczej jej składników;
- energia jądrowa jest wyzwalana w reaktorze jądrowym, głównie w postaci ciepła i wykorzystywana albo bezpośrednio do ogrzewania albo przetwarzana na energię mechaniczną lub elektryczną, jak np. na statkach i okrętach z napędem jądrowym;
- wykorzystanie energii jądrowej do napędu samolotu.

 

487

 

Znaczki upamiętniające „ONZ w kierunku rozbrojenia”, wydane w 1967 roku, z logo ONZ, z ciekawą rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. „Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny", Izajasz w swoim proroctwie tak właśnie mówi (Iz 2,4). Na znaczkach sa fragmenty tego proroctwa, ale jakże jest to wymowne i może właśnie teraz jest taka potrzeba, by każdy wziął sobie do serca słowa Izajasza, gdyż na Sądzie Ostatecznym, każdy indywidualnie będzie rozliczany ze swego postępowania czy decyzji.

 

672

 

Słowa Izajasza są częstym motywem na różnego rodzaju walorach. Poniżej moneta, która również ma przesłanie, że wojna nie służy niczemu dobremu. O przekuwaniu mieczy na lemiesze mówi jedna z monet. Co prawda komplet składa się z 3 monet z serii 70. lat zwycięstwa, ale myślę, że zestaw można w tym miejscu pokazać cały, zwłaszcza, że mają wspólny awers:


Powyżej, wzdłuż krawędzi monety, napis „БАНК РОССИИ”, poniżej rok bicia „2015”, po lewej gałązka oliwna, po prawej dąb, obie gałązki częściowo zachodzą na środkową wstawkę. W środku nominał „10” pod nim napis „РУБЛЕЙ”, wewnątrz cyfry „0” napisy „10” i widoczne są naprzemiennie przy przechylaniu monety. Nad rokiem monogram mennicy СПМД (Bank Centralny Federacji Rosyjskiej).

 

753


Zestaw składa się z monet:
10 rubli 2015 - Rzeźba Miecze na Lemiesze
10 rubli 2015 - Pomnik Wyzwoliciela w Berlinie
10 rubli 2015 - Order Wojny Ojczyżnianej
Nazwa: koniec II Wojny Światowej
Materiał: Bimetal (mosiężny pierścień i dysk ze stopu miedzi i niklu)
Stempel: zwykły
Średnica: 27 mm
Grubość: 2,1 mm
Masa: 8,4 g
Rok emisji: 2015
Nakład: 5.000.000 sztuk
Producent: Mennica Rosyjska
Emitent: Mennica Rosyjska


Rewersy poszczególnych monet:


10 rubli  - Rzeźba Miecze na Lemiesze: W centrum dysku - wizerunek rzeźby E.S. Vuchetich „Przekuwajmy miecze na lemiesze”, po lewej - zarys kuli ziemskiej, wzdłuż krawędzi pierścienia - wieniec laurowy, u góry napis: „70 LAT”.  Pomnik przedstawia rękę mężczyzny mocno trzymajacego młot, który jest gotowy ponownie w wielkim stylu spaść na skraj groźnej, ale już niepotrzebnej broni. A sam miecz nie wygląda jak on sam: jest wygięty po łuku i wyraźnie zamienia się w narzędzie pracy.

 

754


10 rubli  - Pomnik Wyzwoliciela w Berlinie: „Wojownik-Wyzwoliciel” to nazwa pomnika radzieckiego żołnierza stojącego na fragmentach faszystowskiej swastyki z wysoko uniesioną głową. Jedną ręką trzyma uratowaną dziewczynę, która z ufnością przywarła do jego piersi, a w drugiej ręce - miecz. Pomnik wzniesiono w berlińskim parku Treptow na cześć zwycięstwa nad faszystowskimi najeźdźcami. Waży 70 ton, jego wysokość - 12 metrów.


Ale szkic pomnika był nieco inny. Początkowo rzeźbiarz planował umieścić karabin maszynowy w ręce wojownika, ale Stalin upierał się, że to ma być miecz. W rezultacie zostało to zrobione, jak chciał lider. Miecz, który trzyma w ręce wojownik -wyzwoliciel, kojarzy się z dwoma innymi zabytkami. Są to „ojczyzna” w Wołgogradzie i „tył frontu” w Magnitogorsku. Oznacza to, że wszystkie figury przedstawione na tych trzech pomnikach 10 rublowych mają ten sam miecz, a mają one przesłanie „biada temu, który zmusi naszego bohatera, aby go ponownie wydobył”.


Bo całe założenie to nie tylko pomnik, ale przede wszystkim cmentarz, na którym spoczywają prochy 7 tysięcy żołnierzy radzieckich, którzy polegli podczas szturmu na Berlin.

 

755


10 rubli - Order Wojny Ojczyżnianej: Odznaka orderu przedstawia pięcioramienną, emaliowaną na kolor czerwony gwiazdę, która nałożona jest na drugą gwiazdę wykonaną w formie złotych pęków promieni, tak, że ramiona dolnej gwiazdy znajdują się między ramionami górnej. Odznaka jest jednostronna. W centrum gwiazdy znajduje się okrągła złota tarcza pokryta czerwoną emalią, na której nałożony jest złoty sierp i młot. Tarcza okolona jest biało emaliowaną obwódką z napisem: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ( „Wojna Ojczyźniana”) i małą gwiazdką. Spoza tarczy wystają skrzyżowane na tle złotych promieni, oksydowane na ciemny kolor karabin z bagnetem oraz szabla. Odznaka orderu II stopnia jest identyczna jak I stopnia, z tym że emaliowana, złocona gwiazda jest nałożona na srebrną promienistą gwiazdę. Średnica między końcami przeciwległych ramion dolnej i górnej gwiazdy wynosi 45 mm, średnica centralnej tarczy z napisem – 22 mm.


Radziecki order przyznawany weteranom II Wojny Światowej. Odznaczani nim byli również cudzoziemcy, w tym żołnierze Ludowego Wojska Polskiego i piloci francuskiego pułku Normandie-Niemen walczącego na froncie wschodnim. Orderem tym jednak odznaczono także niektórych dowódców alianckich walczących na froncie afrykańskim i zachodnim.Oprócz żołnierzy, Orderem Wojny Ojczyźnianej nagradzano także osoby pracujące na rzecz frontu na tyłach, m.in. konstruktorów broni. Odznaczono nim również niektóre jednostki wojskowe, zakłady przemysłowe oraz gazety.


Order posiadał dwa stopnie i był nadawany przez Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. Był to pierwszy radziecki order dzielony na stopnie. Był to także aż do 1977 roku jedyny radziecki order, który po śmierci odznaczonego mogła zatrzymać rodzina, zamiast zwracać go państwu.

 

756

 

Oszczędzanie energii elektrycznej służy podwójnemu celowi: pomaga powstrzymać globalne ocieplenie i na dłuższą metę pomaga zaoszczędzić dużo pieniędzy. Walkę z globalnym ociepleniem każdy powinien zacząć od siebie samego. W związku z tym, że ocieplenie klimatu jest to proces powolny i długotrwały, ludzie odczuwając drastyczne skutki tego ocieplenia nie utożsamiają ich z własną działalnością. Powinniśmy podjąć działania zmniejszające wielkość emisji z jednoczesną oszczędnością własnego budżetu domowego. Bardzo dużo jest porad, które spowodują zmniejszenie ocieplenia i myślę, że jeżeli chociaż po części zastosujemy się do nich, to możemy doprowadzić do równowagi przyrody.

 

564

 

662 663
664 665
 666  667
 668  669
 670  671

 

Coraz ważniejsze staje się ekonomiczne i racjonalne wykorzystanie energii. Ponieważ światowe zasoby energii są ograniczone, dalszy rozwój gospodarczy na świecie zależy również od tego, czy w przyszłości energia będzie dostępna w wystarczających ilościach i po rozsądnych cenach. Specjalny znaczek pocztowy „oszczędzaj energię” ma zachęcać do oszczędnego wykorzystania wszystkich rodzajów energii.


Znaczek Deutsche Bundespost 1979 r., żarówka - do połowy oświetlona, a druga strona ciemna.

 

747

 

8 sierpnia 1959 roku wprowadzono do obiegu pocztowe znaczki opłaty wartości 60 gr i 2,50 zł  wydane z okazji 48 Konferencji Międzyparlamentarnej. Rysunek obydwu znaczków przedstawią fragment gmachu Sejmu PRL w Warszawie. W lewym górnym rogu znaczków znajduje się  oznaczenie wartości „60 GR" lub „2,50 zł". W górnej części poziomej i pionowej znaczków umieszczono napis „48 Konferencja Międzyparlamentarna Warszawa 1959". Na dole znaczków znajduje się  napis „Poczta Polska".


Unia  Międzyparlamentarna, założona w 1889 roku,  jest  najstarszą i największą światową organizacją parlamentów narodowych. W ciągu ponad stu lat stała się ona forum regularnych spotkań parlamentarzystów z całego świata, reprezentujących  rozliczne systemy polityczne i szerokie spektrum partii rządzących i opozycyjnych.


Poprzez rezolucje i raporty organizacja wyraża poglądy światowej społeczności parlamentarnej na sprawy wagi międzynarodowej oraz rekomenduje odpowiednie działania parlamentom narodowym.


Unia Międzyparlamentarna promuje  zasady demokracji dysponując unikalnym źródłem informacji dotyczących funkcjonowania i  struktur parlamentów. W oparciu o gromadzone dane źródłowe i literaturę prowadzi badania porównawcze i analityczne nad wyborami  parlamentarnymi oraz metodami działania instytucji parlamentarnych.

 

Ponadto Unia Międzyparlamentarna zapewnia i  koordynuje pomoc techniczną dla parlamentów.
- zapobiegania przewrotom wojskowym i innym, skierowanym przeciwko wolnej woli ludzi wyrażonej w bezpośrednich  wyborach;
- finansowania rozwoju i nowego wzorca rozwoju gospodarczego i społecznego, mającego na celu likwidację biedy;
- likwidacja napięcia i przemocy na Bliskim Wchodzie, ochrona ludności cywilnej;
- edukacja i  kultura jako podstawowe czynniki w promowaniu udziału mężczyzn i kobiet w życiu politycznym oraz podstawy rozwoju ludzi (edukacja jest podstawą upowszechniania trwałego rozwoju, zasad ochrony środowiska, zapewnienia pokoju i demokracji, zwalczania biedy, spowolnienia przyrostu naturalnego w skali globalnej, tworzenia rów-nouprawnienia  płci. Kultura jest fundamentalnym elementem procesu rozwoju, zaznacza również, że edukacja powinna być jednym z  priorytetów w budżetach narodowych państw);
- pilne działania mające na celu zwalczanie chorób zakaźnych, poważnie zagrażających zdrowiu  publicznemu  oraz  rozwojowi gospodarczemu, społecznemu i politycznemu, a nawet istnieniu wielu narodów;
- potępienie ataków terrorystycznych;
- troska o dzieci, wiodącą siłę przyszłego społeczeństwa;
- nie rozprzestrzenianie broni atomowej, biologicznej i chemicznej masowego rażenia, w tym przenoszonej przez rakiety, oraz zapobieganie ich użyciu przez terrorystów;
- międzynarodowa współpraca na rzecz zapobiegania i działania w przypadkach ponadgranicznych katastrof naturalnych oraz ich wpływ na dany region;
- rola parlamentów w udzielaniu pomocy organizacjom międzynarodowym w zapewnianiu pokoju i bezpieczeństwa oraz   budowaniu międzynarodowej koalicji na rzecz pokoju;

 

589 590

 

Międzynarodowy Rok Geofizyczny (IGY; francuski: Année géophysique internationale) był międzynarodowym projektem naukowym, który trwał od 1 lipca 1957 r. Do 31 grudnia 1958 r. Oznaczał koniec długiego okresu zimnej wojny, kiedy to wymiana naukowa między Wschodem a Zachodem była poważnie przerwane. W projektach IGY uczestniczyło 67 krajów.


IGY obejmował jedenaście nauk o Ziemi: zorzę polarną i poświatę, promienie kosmiczne, geomagnetyzm, grawitację, fizykę jonosferyczną, określanie długości i szerokości geograficznej (mapowanie precyzyjne), meteorologię, oceanografię, sejsmologię i aktywność słoneczną. Czas IGY był szczególnie odpowiedni do badania niektórych z tych zjawisk, ponieważ obejmował szczyt cyklu słonecznego.


Zarówno Związek Radziecki, jak i Stany Zjednoczone wystrzeliły sztuczne satelity na to wydarzenie; Sputnik 1 Związku Radzieckiego, wystrzelony 4 października 1957 roku, był pierwszym udanym sztucznym satelitą. Później Stany Zjednoczone wystrzeliły Explorer 1, 1 lutego 1958 r.


W sumie możemy ten projekt naukowy nazwać badaniem Ziemi i jej środowiska planetarnego a został wybrany tak, aby pokrywał się z maksymalnym cyklem plam słonecznych, kiedy przeważają rozbłyski słoneczne i inne zakłócenia. IGY był pionierem w wykorzystaniu rakiet do prowadzenia badań zjawisk występujących na dużych wysokościach i w wyższych warstwach atmosfery. Do zebrania danych dla IGY wykorzystano kilka najwcześniejszych sztucznych satelitów wystrzelonych przez Związek Radziecki i Stany Zjednoczone pod koniec lat pięćdziesiątych.


Odkrycie np. systemu podmorskich grzbietów śródoceanicznych miało swoje duże znaczenie, gdyż zrozumiano to dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku, kiedy uznano tektonikę płyt za podstawowe zjawisko skorupy ziemskiej.


Innym ważnym osiągnięciem było odkrycie pasów promieniowania Van Allena, które otaczają Ziemię na wysokości setek i tysięcy kilometrów.  


Sukces IGY zainspirował powstanie kilku innych wspólnych międzynarodowych programów badawczych.

 

696

 

709

 

Wyniki Międzynarodowego Roku Geofizycznego można podsumować w 4 wielkich osiągnięciach:- Wystrzelenie sztucznych satelitów (co pozwoliło m.in.na odkrycie pasów radiacyjnych Van Allena)
- Badanie dna oceanu
- Badania naukowe na Antarktydzie 5
- Aktualizacja wiedzy na temat życia morskiego i lądowego, przepływu lodowców, sejsmografii, geologii, hydrologii, geomagnetyzmu, luminescencji atmosfery itp.
Ponad 30 000 naukowców i techników z 66 krajów współpracowało przy serii obserwacji Ziemi i jej kosmicznego otoczenia.
Wyniki badań Międzynarodowego Roku Geofizycznego na Antarktydzie utorowały drogę do podpisania traktatu antarktycznego w 1959 roku.

 

710

 

711

 

Cytaty Jana Pawła II mówiące o zakończeniu wojen, zbrojeniu się, budowaniu pokoju
25 marca 1995 r. Watykan wydał zestaw dwóch znaczków „Europa” poświęconych tegorocznemu tematowi „Pokój i wolność”. Na każdym znaczku znajduje się ilustracja Gabrielli Titotto.
750 lirów - Snop światła rozświetlający dwie dłonie podtrzymujące drugą parę rąk uwolnionych ze zerwanego łańcucha: po prawej stronie napis SI PONGA FINE AL LINGUAGGIO DELLE ARMI oraz podpis Jana Pawła II
850 lirów - Dwie splecione dłonie ze stylizowaną gołębicą niosącą gałązkę oliwną i globus; po prawej stronie widnieje napis EDICOURISIAPRANO AL COMPITO APPASSIONANTE DI COSTRUIRE LA PACE! i podpis Papieża Jana Pawła II

 

699 700

 

Rotary to organizacja apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań. Międzynarodowa organizacja, założona w 1905 roku, w Chicago przez amerykańskiego adwokata Paula P. Harrisa. Definicja tej organizacji brzmi: „Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każdym zawodzie i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie”. Ich służby działają na rzecz międzynarodowego porozumienia, człowieczeństwa i pokoju. Np.: rotarianie z całego świata dzięki swej pracy, poświęceniu i finansowemu zaangażowaniu bardzo mocno podjęli wyzwania w walce z chorobą Heinego Medina, czyli polio. Pomogli uodpornić ponad 2,5 miliarda dzieci na polio w 122 krajach i zmniejszyć liczbę przypadków polio o 99,9 procent na całym świecie. Dotacje zebrane przez klub Rotary przekazane Światowej Organizacji Zdrowia oraz UNICEF przyczyniły się do wygrania batalii z tym niebezpiecznym wirusem.


W roku 1987, Międzynarodowa Konwencja Rotary odbyła się po raz pierwszy na ziemi niemieckiej w Monachium. Na specjalnym znaczku Deutsche Bundespost poświęconym Międzynarodowej Konwencji Rotary, Monachium, godło (logo) pokazu i kuli ziemskiej.

 

702

 

Ponad 130 krajów uhonorowało ROTARY INTERNATIONAL wydając ponad 2000 pamiątkowych znaczków, pamiątkowych arkuszy, specjalnych kaset i innych artykułów filatelistycznych.


Pamiątkowe znaczki Rotary to rzeczy piękne, rzadkie i fascynujące, nie tylko upamiętniające organizację międzynarodową, ale także przedstawiające jej zaangażowanie w służbę na całym świecie.


Grupa kolekcjonerów pamiątkowych znaczków Rotary połączyła się pod przewodnictwem American Topical Association w 1955 roku i zorganizowała w jednostkę badawczą, którą nazwali „ROTARY ON STAMPS”. Obecnie prawie 200 członków pochodzi z 35 krajów i jest to jedna z najwcześniejszych i najbardziej aktywnych grup kolekcjonerów Rotary. W 2005 roku Rotary on Stamps obchodziło 50-lecie istnienia, kiedy Rotary International obchodziło 100-lecie istnienia.

 

712 713
714 715
716 717
718 719
720 721
722  

 

Europa przeciw ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
Balony, szkło powiększające i układanka mapa Europy, zaprojektowana przez włoską graficzkę Danielę Longo, wydrukowana metodą fotograwiury  i wydana przez Watykan 12 października 1999 r. z okazji 50. rocznicy Rady Europy.

 

752